List of 96 English Irregular Verbs with Phonetic Transcription


Did you know?
For every order ProofreadingServices.com processes, we donate one book to a homeless shelter. If you'd like to support our social mission, you can order proofreading, translation, or resume writing.
Looking for examples of how to pronounce verbs with unusual past forms? Take a look at this useful list of English irregular verbs with phonetic transcription and you'll find what you need.
Present Pronunciation Past Simple Pronunciation Past Participle Pronunciation
beat /bi:t/ beat /bi:t/ beaten /'bi:tn/
become /bɪ 'kʌm/ became /bɪ 'keɪm/ become /bɪ 'kʌm/
begin /bɪ 'gɪn/ began /bɪ 'gæn/ begun /bɪ 'gʌn/
bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/
bind /baɪnd/ bound /baʊnd/ bound /baʊnd/
bite /baɪt/ bit /bɪt/ bitten /'bɪtn/
bleed /bli:d/ bled /bled/ bled /bled/
blow /blou/ blew /blu:/ blown /bloun/
break /breɪk/ broke /brouk/ broken /'broukәn/
bring /brɪŋ/ brought /brɔ:t/ brought /brɔ:t/
build /bɪld/ built /bɪlt/ built /bɪlt/
buy /baɪ/ bought /bɔ:t/ bought /bɔ:t/
catch /kætʃ/ caught /kɔ:t/ caught /kɔ:t/
choose /tʃu:z/ chose /tʃouz/ chosen /'tʃouzәn/
come /kʌm/ came /keɪm/ come /kʌm/
cost /kɒst/ cost /kɒst/ cost /kɒst/
cut /kʌt/ cut /kʌt/ cut /kʌt/
dig /dɪg/ dug /dʌg/ dug /dʌg/
do /du:/ did /dɪd/ done /dʌn/
draw /drɔ:/ drew /dru:/ drawn /drɔ:n/
drink /drɪŋk/ drank /dræŋk/ drunk /drʌŋk/
drive /draɪv/ drove /drouv/ driven /'drɪvәn/
eat /i:t/ ate /eɪt, et/ eaten /'i:tn/
fall /fɔ:l/ fell /fel/ fallen /'fɔ:lәn/
feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/
feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/
fight /faɪt/ fought /fɔ:t/ fought /fɔ:t/
find /faɪnd/ found /faʊnd/ found /faʊnd/
fly /flaɪ/ flew /flu:/ flown /floun/
forget /fər 'get/ forgot /fәr 'gɒt/ forgotten /fәr 'gɒtn/
forgive /fәr 'gɪv/ forgave /fər 'geɪv/ forgiven /fәr 'gɪvən/
freeze /fri:z/ froze /frouz/ frozen /'frouzən/
get /get/ got /gɒt/ gotten /'gɒtn/
give /gɪv/ gave /geɪv/ given /'gɪvәn/
go /gou/ went /went/ gone /gɒn/
grow /grou/ grew /gru:/ grown /groun/
hang /hæŋ/ hung /hʌŋ/ hung /hʌŋ/
have /hæv/ had /hæd/ had /hæd/
hear /hɪәr/ heard /hɜ:rd/ heard /hɜ:rd/
hide /haɪd/ hid /hɪd/ hidden /'hɪdn/
hit /hɪt/ hit /hɪt/ hit /hɪt/
hold /hould/ held /held/ held /held/
hurt /hɜ:rt/ hurt /hɜ:rt/ hurt /hɜ:rt/
keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/
know /nou/ knew /nu:/ known /noun/
lay /leɪ/ laid /leɪd/ laid /leɪd/
lead /li:d/ led /led/ led /led/
leave /li:v/ left /left/ left /left/
lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/
let /let/ let /let/ let /let/
lie /laɪ/ lay /leɪ/ lain /leɪn/
lose /lu:z/ lost /lɒst/ lost /lɒst/
make /meɪk/ made /meɪd/ made /meɪd/
mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/
meet /mi:t/ met /met/ met /met/
pay /peɪ/ paid /peɪd/ paid /peɪd/
put /pʊt/ put /pʊt/ put /pʊt/
read /ri:d/ read /red/ read /red/
ride /raɪd/ rode /roud/ ridden /'rɪdn/
ring /rɪŋ/ rang /ræŋ/ rung /rʌŋ/
rise /raɪz/ rose /rouz/ risen /'rɪzən/
run /rʌn/ ran /ræn/ run /rʌn/
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/
see /si:/ saw /sɔ:/ seen /si:n/
sell /sel/ sold /sould/ sold /sould/
send /send/ sent /sent/ sent /sent/
set /set/ set /set/ set /set/
shake /ʃeɪk/ shook /ʃʊk/ shaken /'ʃeɪkәn/
shine /ʃaɪn/ shone /ʃoun, ʃɒn/ shone /ʃoun, ʃɒn/
shoot /ʃu:t/ shot /ʃɒt/ shot /ʃɒt/
show /ʃou/ showed /ʃoud/ shown /ʃoun/
shrink /ʃrɪŋk/ shrank /ʃræŋk/ shrunk /ʃrʌŋk/
shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/ shut /ʃʌt/
sing /sɪŋ/ sang /sæŋ/ sung /sʌŋ/
sink /sɪŋk/ sank /sæŋk/ sunk /sʌŋk/
sit /sɪt/ sat /sæt/ sat /sæt/
sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/
speak /spi:k/ spoke /spouk/ spoken /'spoukən/
spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/
spit /spɪt/ spat /spæt/ spat /spæt/
split /splɪt/ split /splɪt/ split /splɪt/
stand /stænd/ stood /stʊd/ stood /stʊd/
steal /sti:l/ stole /stoul/ stolen /'stoulәn/
strike /straɪk/ struck /strʌk/ struck /strʌk/
swim /swɪm/ swam /swæm/ swum /swʌm/
take /teɪk/ took /tʊk/ taken /'teɪkәn/
teach /ti:tʃ/ taught /tɔ:t/ taught /tɔ:t/
tear /teәr/ tore /tɔr/ torn /tɔrn/
tell /tel/ told /tould/ told /tould/
think /θɪŋk/ thought /θɔ:t/ thought /θɔ:t/
throw /θrou/ threw /θru:/ thrown /θroun/
understand /ʌndәr 'stænd/ understood /ʌndәr 'stʊd/ understood /ʌndәr 'stʊd/
wake /weɪk/ woke /wouk/ woken /'woukәn/
wear /weәr/ wore /wɔr/ worn /wɔrn/
win /wɪn/ won /wʌn/ won /wʌn/
write /raɪt/ wrote /rout/ written /'rɪtn/